REGULAMIN WIZYT
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
z usług świadczonych w Salonie Oaza Urody, zwanego dalej „Salonem”.
2. Salon świadczy Usługi w dni powszednie, bez określonej godziny rozpoczęcia.
3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed
przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej
„Usługą”.
4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz
wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak
również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego
rodzaju używek i środków odurzających.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
§ 2
Definicje
1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta
z Usługi.
2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług
Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez
Usługodawcę.
4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi
procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego
Regulaminu.
7. Usługodawca – oznacza:
Ewa Oleksy-Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Oleksy-Kamińska Dietetyk Medyczny, pod adresem Reja 20, NIP: 9570962982, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@oaza-urody.eu, numer telefonu: 604085560 oraz 888 970 856.
§ 3
Klienci
1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą
ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do
żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy
świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli
jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz
podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy
o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
§ 4
Świadczone usługi
1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług na stronie
internetowej www.oaza-urody.eu
2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz
ceną.
3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym
terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym
niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę
bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż ___3___ razy, Usługodawca
jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu
Klientowi.
§ 5
Rezerwacja wizyt
1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty telefonicznie, poprzez serwis
www.booksy.pl jak również poprzez kontakt na Messengerze z pracownikiem
Salonu.
2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta
Zadatku, który wynosi 30% wartości usługi.
3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania
w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 48 godzin
(z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych ) przed jego rozpoczęciem, uprawnia
Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. W przypadku gdy
został zakupiony karnet na usługę nieprzystąpienie do zabiegu karnetowego w
umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania (minimum 48 godzin przed
umówionym zabiegiem z wyłączeniem niedzieli oraz dni świątecznych ) powoduje
uznanie wizyty za odbytą.
4. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych
powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby
wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient
zostaje umówiony na inny dostępny termin.
5. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu
wykonywanego dla Klienta.
§ 6
Spóźnienia
1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie
Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu,
w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia
odpowiednich dokumentów.
2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników
Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej _______20
minut________________.
3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do ___5_ minut bez konsekwencji skrócenia
długości Zabiegu.
4. W przypadku spóźnienia powyżej ___10__ minut Salon ma prawo odmówić Klientowi
wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie
jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.
5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od
aktualnego obłożenia grafiku Salonu.
§ 7
Płatności
1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
2. Cennik Zabiegów jest dostępny na stronie www.oaza-urody.eu oraz w Salonie.
3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
a) gotówka
b) płatność kartą,
4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji,
bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz
czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
§ 8
Standardy pracy Salonu
1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na
zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane
certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich
stanowisku.
2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego
stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania
dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi
wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli
przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych
w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które
mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami
skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta,
są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych
odstępstw.
6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest
natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte,
dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali
zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez
dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po
całkowitym wyleczeniu.
§ 9
Obowiązki Usługodawcy
1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta
pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.
§ 10
Reklamacje
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego
efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
w Salonie w dowolnej formie.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta
umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny
reklamacji wraz z zakresem żądań.
3. Reklamacje składa się w formie _pisemnej poprzez wysłanie maila na adres
kontakt@oaza-urody.eu .
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
§ 11
Dane osobowe
Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli
informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.
§ 12
Zwroty
1.Usługodawca nie umożliwia zwrotu zakupionego karnetu
2.W drodze wyjątku Usługodawca może wrazić zgodę na przepisanie karnetu na inną osobę
lub zamianę usług z karnetu na inne usługi wykonywany w salonie za kwotę wynoszącą
maksymalnie 100 % wartości karnetu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które
powołuje się Usługodawca.
2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń
zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby
niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania
o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu
widocznym i dostępnym dla Klientów.
5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt
obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności
rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za
nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać
w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od _01.01.2021.